معاون اداری مالی
 مشخصات فردی : 

نام : حسین
نام خانوادگی: قلی یان
سال تولد:1352
محل تولد:علی آبادکتول
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

 
  
 سوابق اجرائی: 
1)معاون اداری و مالی واحد علی آبادکتول از مهرماه 1391 
2)مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 
3) مدیر مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 
4)رئیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 
5) دبیر شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 
6)دبیر شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 
7)عضو کمیته بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 
8)عضو هیات موسس تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 
9)همکار کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 
  
آخرین بروزرسانی صفحه : ۱۳۹۱/۱۱/۸