۱۳۹۴ سه شنبه ۱۲ خرداد
 Skip Navigation Links
درباره دانشگاه
حوزه ریاست
معاونت آموزشی
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت دانشجویی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری و مالی
معاونت عمرانی
معاونت سما
گروه های آموزشی/جدول دروس

 

رشته هاي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آبادكتول
ردیفدانشکدهگروهنام رشتهمقطعجدول 
دروس وترمي
1
مديريت وحسابداري
حسابداری
حسابداری
دکتری
مشاهده 
2
مديريت وحسابداري
مديريت 
مديريت-مالی
دکتری
مشاهده 
3
فنی و مهندسی 
قدرت
مهندسی برق-قدرت
دکتری
مشاهده 
4
فنی و مهندسی
كنترل
 مهندسی برق-كنترل و سیستم
دکتری
مشاهده 
5

علوم انسانی

کارآفرینی
کارآفرینی -توسعه
دکتریمشاهده
6
علوم انسانی
کارآفرینی
کارآفرینی-فناوری
دکتریمشاهده
7
علوم انسانیکارآفرینی
کارآفرینی-آموزش عالی
دکتری
مشاهده
8
علوم انسانی کارآفرینی
کارآفرینی -کسب وکار
دکتری
مشاهده
9 علوم انسانیکارآفرینیکارآفرینی-بین الملل
دکتری مشاهده

10

 علوم انسانی

کارآفرینیکارآفرینی-سازمانیدکتری مشاهده

11

علوم انسانیکارآفرینیکارآفرینی-بخش عمومی
دکتری مشاهده

12

علوم انسانیمدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
دکتری مشاهده
 علوم انسانی
زبان انگليسي
آموزش زبان انگلیسی
كارشناسي ارشد
 
 علوم انسانی
حقوق
حقوق عمومی
كارشناسي ارشد
 
9
علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسیكارشناسي ارشدمشاهده
10علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)
كارشناسي ارشد
مشاهده
 مديريت وحسابداري
مديريت
مديريت آموزشی
كارشناسي ارشد 
مشاهده 
11
مديريت وحسابداريمديريت بازرگانيمديريت بازرگاني-بازاريابيكارشناسي ارشدمشاهده
12مديريت وحسابداريمديريت دولتيمدیریت دولتی-مديريت  مالي  دولتيكارشناسي ارشدمشاهده
13مديريت وحسابداريمديريت دولتيمدیریت دولتی-مديريت تحولكارشناسي ارشدمشاهده
14مديريت وحسابداريمديريت دولتيمدیریت دولتی-مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدمشاهده
15مديريت وحسابداريمديريت دولتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمشاهده
16مديريت وحسابداريمديريت دولتيمديريت دولتي-مديريت تشكيل روشهاكارشناسي ارشدمشاهده
17مديريت وحسابداريمديريت دولتيمديريت دولتي-مديريت سيستمهاي اطلاعاتيكارشناسي ارشدمشاهده
18مديريت وحسابداريحسابداریحسابداریكارشناسي ارشدمشاهده
19مديريت وحسابداري
حسابداری
حسابرسی
كارشناسي ارشدمشاهده
20هنر معماریهنرپژوهش هنركارشناسي ارشدمشاهده
21فنی و مهندسیقدرتمهندسي برق قدرت-تکنولوژی فشار قوی
كارشناسي ارشدمشاهده
22فنی و مهندسی
قدرت
مهندسي برق قدرت-ماشین های الکتریکی
كارشناسي ارشدمشاهده
23فنی و مهندسیقدرتمهندسي برق قدرت-الکترونیک قدرت
كارشناسي ارشدمشاهده
24فنی و مهندسیقدرت
مهندسي برق قدرت-سیستم های قدرت
كارشناسي ارشدمشاهده
25فنی و مهندسیقدرتمهندسي سیستم های انرژی -سیستم های انرژی
كارشناسي ارشدمشاهده
26
فنی و مهندسیكنترلمهندسي برق-كنترلكارشناسي ارشدمشاهده
27علوم پایه
ریاضی
مهندسی فتونیک
كارشناسي ارشدمشاهده
28
تربیت بدنی
تربیت بدنی 
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
كارشناسي ارشد
مشاهده 
29علوم انسانیاقتصادعلوم اقتصادی- اقتصادبازرگانیكارشناسيمشاهده
30فنی و مهندسیالكترونيكمهندسی برق -الکترونیکكارشناسيمشاهده
31فنی و مهندسیالكترونيكمهندسي برق-سيستمهاي ديجيتالكارشناسيمشاهده
32فنی و مهندسیالكترونيكمهندسي پزشكي-بيوالكتريككارشناسيمشاهده
33پیراپزشکیپرستاريپرستاریكارشناسيمشاهده
34تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی و علوم ورزشی-علوم زیستی انسانی
كارشناسيمشاهده
35تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی و علوم ورزشی-علوم زیستی ورزشی
كارشناسيمشاهده
36مديريت وحسابداريحسابداريحسابداریكارشناسيمشاهده
37علوم پایهرياضيعلوم مهندسي -فيزيك مهندسيكارشناسيمشاهده
38علوم پایهرياضيعلوم مهندسي -رياضي مهندسيكارشناسيمشاهده
39علوم انسانیزبان انگليسيآموزش زبان انگلیسیكارشناسيمشاهده
40علوم انسانیزبان وادبيات فارسيزبان و ادبیات فارسیكارشناسيمشاهده
41علوم پایهشيميشيمي گرايش فناوري اطلاعاتكارشناسيمشاهده
42فنی و مهندسیقدرتمهندسی برق قدرت - الکتروتکنیکكارشناسيمشاهده
43فنی و مهندسیقدرتمهندسي برق شبكه هاي انتقال وتوزيعكارشناسيمشاهده
44فنی و مهندسیكامپيوترمهندسي كامپيوتر-نرم افزاركارشناسيمشاهده
45فنی و مهندسیكنترلمهندسی برق-کنترلكارشناسيمشاهده
46فنی و مهندسیمخابراتمهندسی برق-مخابراتكارشناسيمشاهده
47مديريت وحسابداريمديريت مديريت صنعتيكارشناسيمشاهده
48مديريت وحسابداريمديريت مديريت ماليكارشناسيمشاهده
49مديريت وحسابداريمديريت بازرگانيمدیریت بازرگانیكارشناسيمشاهده
50مديريت وحسابداريمديريت دولتيمدیریت دولتیكارشناسيمشاهده
52فنی و مهندسیمكانيكمهندسي رباتيككارشناسيمشاهده
53فنی و مهندسیمكانيكمهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستم هاكارشناسيمشاهده
54فنی و مهندسیمكانيكمهندسي مكانيک-مكانيك در حرارت وسيالاتكارشناسيمشاهده
55هنر معماریهنرنقاشيكارشناسيمشاهده
56هنر معماریهنرنمايش-كارگردانيكارشناسيمشاهده
57هنر معماریهنرموسیقی
كارشناسيمشاهده
58فنی و مهندسیالكترونيكمهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوستهمشاهده
59تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی وعلوم ورزشيکارشناسی ناپیوستهمشاهده
60مديريت وحسابداريحسابداريعلمی-کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوستهمشاهده
61علوم پایهرياضيریاضیکارشناسی ناپیوستهمشاهده
62علوم انسانیزبان انگليسيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهمشاهده
63علوم انسانیزبان وادبيات فارسيزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوستهمشاهده
64فنی و مهندسیقدرتمهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال توزیعکارشناسی ناپیوستهمشاهده
65فنی و مهندسیقدرتمهندسي تكنولوزي برق -قدرتکارشناسی ناپیوستهمشاهده
66فنی و مهندسیقدرتمهندسي تكنولوژي فني رسانهکارشناسی ناپیوستهمشاهده
67فنی و مهندسیكامپيوترمهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوترکارشناسی ناپیوستهمشاهده
68فنی و مهندسیكنترلمهندسي تكنولوژي كنترل -ساخت  وتوليدکارشناسی ناپیوستهمشاهده
69فنی و مهندسیكنترلمهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيقکارشناسی ناپیوستهمشاهده
70فنی و مهندسیمخابراتمهندسي تكنولوژي مخابرات-سوئيچکارشناسی ناپیوستهمشاهده
71مديريت وحسابداريمديريت بازرگانيمديريت بازرگانيکارشناسی ناپیوستهمشاهده
72هنر معماریمعماريمرمت و احياء بناهاي تاريخيکارشناسی ناپیوستهمشاهده
73هنر معماریمعماريمهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی ناپیوستهمشاهده
74فنی و مهندسیمكانيكمهندسی تکنولوژی  تأسیسات حرارتی وبرودتيکارشناسی ناپیوستهمشاهده
75فنی و مهندسیمكانيكمهندسي تكنولوژي-ساخت وتوليد-ماشين ابزارکارشناسی ناپیوستهمشاهده
76فنی و مهندسیمكانيكمهندسي تكنولوژي جوشكاريکارشناسی ناپیوستهمشاهده
77هنر معماریهنرارتباط تصويريکارشناسی ناپیوستهمشاهده
78فنی و مهندسیالكترونيكالکترونیککاردانی پیوستهمشاهده
79تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنیکاردانی پیوستهمشاهده
80مديريت وحسابداريحسابداريحسابداری- بازرگانیکاردانی پیوستهمشاهده
81فنی و مهندسیقدرتالکتروتکنیک-برق صنعتیکاردانی پیوستهمشاهده
82فنی و مهندسیكامپيوترنرم افزار كامپيوترکاردانی پیوستهمشاهده
83فنی و مهندسیالكترونيكکاردان فنی برق الکترونیککاردانیمشاهده
84تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی-مربیگریکاردانیمشاهده
85تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی-معلمیکاردانیمشاهده
86مديريت وحسابداريحسابداريحسابداریکاردانیمشاهده
87علوم پایهرياضيریاضیکاردانیمشاهده
88علوم انسانیزبان انگليسيآموزش زبان انگلیسیکاردانیمشاهده
89علوم انسانیزبان وادبيات فارسيزبان و ادبیات فارسیکاردانیمشاهده
90فنی و مهندسیقدرتعلمی-کاربردی برق -قدرتکاردانیمشاهده
91علوم انسانیمديريت بازرگانيامور بانکیکاردانیمشاهده
92مديريت وحسابداريمديريت بازرگانيمدیریت بازرگانیکاردانیمشاهده
93هنر معماریمعماريمعماریکاردانیمشاهده
94فنی و مهندسیمكانيكکاردان فنی مکانیک- نقشه کشی صنعتی کاردانیمشاهده
95هنر معماریهنرهنرهای تجسمی-نقاشیکاردانیمشاهده

 

 
آخرین بروزرسانی صفحه : ۱۳۹۳/۸/۴
تعداد مشاهده : 29218
 
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد علی آباد کتول می باشد. © 1389 , 2010