۱۳۹۳ پنج شنبه ۳۰ مرداد
 Skip Navigation Links
درباره دانشگاه
حوزه ریاست
معاونت آموزشی
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت دانشجویی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری و مالی
معاونت عمرانی
معاونت پزشکی
معاونت سما
گروه های آموزشی/جدول دروس

 

رشته هاي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آبادكتول
ردیفدانشکدهگروهنام رشتهمقطعجدول 
دروس وترمي

1

2

3

4

علوم انسانی

علوم انسانی

علوم انسانی

علوم انسانی


کارآفرینی 

کارآفرینی

کارآفرینی

زبان وادبيات فارسي

کارآفرینی -توسعه

کارآفرینی-فناوری

کارآفرینی-آموزش عالی

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

دکتری

دکتری

كارشناسي ارشد

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

5مديريت وحسابداريمديريت بازرگانيمديريت بازرگاني-بازاريابيكارشناسي ارشدمشاهده
6مديريت وحسابداريمديريت دولتيمدیریت دولتی-مديريت  مالي  دولتيكارشناسي ارشدمشاهده
7مديريت وحسابداريمديريت دولتيمدیریت دولتی-مديريت تحولكارشناسي ارشدمشاهده
8مديريت وحسابداريمديريت دولتيمدیریت دولتی-مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدمشاهده
 9مديريت وحسابداريمديريت دولتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمشاهده
10مديريت وحسابداريمديريت دولتيمديريت دولتي-مديريت تشكيل روشهاكارشناسي ارشدمشاهده
11مديريت وحسابداريمديريت دولتيمديريت دولتي-مديريت سيستمهاي اطلاعاتيكارشناسي ارشدمشاهده
12هنر معماریهنرپژوهش هنركارشناسي ارشدمشاهده
13فنی و مهندسیقدرتمهندسي برق-قدرتكارشناسي ارشدمشاهده
14فنی و مهندسیكنترلمهندسي برق-كنترلكارشناسي ارشدمشاهده
15علوم انسانیاقتصادعلوم اقتصادی- اقتصادبازرگانیكارشناسيمشاهده
16فنی و مهندسیالكترونيكمهندسی برق -الکترونیکكارشناسيمشاهده
17فنی و مهندسیالكترونيكمهندسي برق-سيستمهاي ديجيتالكارشناسيمشاهده
18فنی و مهندسیالكترونيكمهندسي پزشكي-بيوالكتريككارشناسيمشاهده
19پیراپزشکیپرستاريپرستاریكارشناسيمشاهده
20تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی و علوم ورزشی-بيومكانيك ورزشيكارشناسيمشاهده
21تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتارحركتيكارشناسيمشاهده
22تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی و علوم ورزشی-فيزيولوژي ورزشيكارشناسيمشاهده
23تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی و علوم ورزشی-مديريت ورزشيكارشناسيمشاهده
24تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی و علوم ورزشی-ورزش همگانيكارشناسيمشاهده
25تربیت بدنیتربيت بدنيتربيت بدني وعلوم ورزشيكارشناسيمشاهده
26مديريت وحسابداريحسابداريحسابداریكارشناسيمشاهده
27مديريت وحسابداريحسابداريحسابداري -حسابرسيكارشناسيمشاهده
28مديريت وحسابداريحسابداريحسابداري -گرايش دولتيكارشناسيمشاهده
29مديريت وحسابداريحسابداريحسابداري -گرايش مالياتيكارشناسيمشاهده
30علوم پایهرياضيعلوم مهندسي -فيزيك مهندسيكارشناسيمشاهده
31علوم پایهرياضيعلوم مهندسي -رياضي مهندسيكارشناسيمشاهده
32علوم انسانیزبان انگليسيآموزش زبان انگلیسیكارشناسيمشاهده
33علوم انسانیزبان وادبيات فارسيزبان و ادبیات فارسیكارشناسيمشاهده
34علوم پایهشيميشيمي گرايش فناوري اطلاعاتكارشناسيمشاهده
35فنی و مهندسیقدرتمهندسی برق قدرت - الکتروتکنیکكارشناسيمشاهده
36فنی و مهندسیقدرتمهندسي برق شبكه هاي انتقال وتوزيعكارشناسيمشاهده
37فنی و مهندسیكامپيوترمهندسي كامپيوتر-نرم افزاركارشناسيمشاهده
38فنی و مهندسیكنترلمهندسی برق-کنترلكارشناسيمشاهده
39فنی و مهندسیمخابراتمهندسی برق-مخابراتكارشناسيمشاهده
40مديريت وحسابداريمديريت مديريت صنعتيكارشناسيمشاهده
41مديريت وحسابداريمديريت مديريت ماليكارشناسيمشاهده
42مديريت وحسابداريمديريت بازرگانيمدیریت بازرگانیكارشناسيمشاهده
43مديريت وحسابداريمديريت دولتيمدیریت دولتیكارشناسيمشاهده
44فنی و مهندسیمكانيكمهندسي رباتيككارشناسيمشاهده
45فنی و مهندسیمكانيكمهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستم هاكارشناسيمشاهده
46فنی و مهندسیمكانيكمهندسي مكانيگ-مكانيك در حرارت وسيالاتكارشناسيمشاهده
47هنر معماریهنرنقاشيكارشناسيمشاهده
48هنر معماریهنرنمايش-كارگردانيكارشناسيمشاهده
49فنی و مهندسیالكترونيكمهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوستهمشاهده
50تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی وعلوم ورزشيکارشناسی ناپیوستهمشاهده
51مديريت وحسابداريحسابداريحسابداریکارشناسی ناپیوستهمشاهده
52مديريت وحسابداريحسابداريعلمی-کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوستهمشاهده
53علوم پایهرياضيریاضیکارشناسی ناپیوستهمشاهده
54علوم انسانیزبان انگليسيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهمشاهده
55علوم انسانیزبان وادبيات فارسيزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوستهمشاهده
56فنی و مهندسیقدرتبرق-قدرتکارشناسی ناپیوستهمشاهده
57فنی و مهندسیقدرتمهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال توزیعکارشناسی ناپیوستهمشاهده
58فنی و مهندسیقدرتمهندسي تكنولوزي برق -قدرتکارشناسی ناپیوستهمشاهده
59فنی و مهندسیقدرتمهندسي تكنولوژي فني رسانهکارشناسی ناپیوستهمشاهده
60فنی و مهندسیكامپيوترمهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوترکارشناسی ناپیوستهمشاهده
61فنی و مهندسیكنترلمهندسي تكنولوژي كنترل -ساخت  وتوليدکارشناسی ناپیوستهمشاهده
62فنی و مهندسیكنترلمهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيقکارشناسی ناپیوستهمشاهده
63فنی و مهندسیمخابراتمهندسي تكنولوژي مخابرات-سوئيچکارشناسی ناپیوستهمشاهده
64مديريت وحسابداريمديريت بازرگانيمديريت بازرگانيکارشناسی ناپیوستهمشاهده
65هنر معماریمعماريمرمت و احياء بناهاي تاريخيکارشناسی ناپیوستهمشاهده
66هنر معماریمعماريمهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی ناپیوستهمشاهده
67فنی و مهندسیمكانيكمهندسی تکنولوژی  تأسیسات حرارتی وبرودتيکارشناسی ناپیوستهمشاهده
68فنی و مهندسیمكانيكمهندسي تكنولوژي-ساخت وتوليد-ماشين ابزارکارشناسی ناپیوستهمشاهده
69فنی و مهندسیمكانيكمهندسي تكنولوژي جوشكاريکارشناسی ناپیوستهمشاهده
70هنر معماریهنرارتباط تصويريکارشناسی ناپیوستهمشاهده
71فنی و مهندسیالكترونيكالکترونیککاردانی پیوستهمشاهده
72تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنیکاردانی پیوستهمشاهده
73مديريت وحسابداريحسابداريحسابداری- بازرگانیکاردانی پیوستهمشاهده
74فنی و مهندسیقدرتالکتروتکنیک-برق صنعتیکاردانی پیوستهمشاهده
75فنی و مهندسیكامپيوترنرم افزار كامپيوترکاردانی پیوستهمشاهده
76فنی و مهندسیالكترونيكکاردان فنی برق الکترونیککاردانیمشاهده
77تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی-مربیگریکاردانیمشاهده
78تربیت بدنیتربيت بدنيتربیت بدنی-معلمیکاردانیمشاهده
79مديريت وحسابداريحسابداريحسابداریکاردانیمشاهده
80علوم پایهرياضيریاضیکاردانیمشاهده
81علوم انسانیزبان انگليسيآموزش زبان انگلیسیکاردانیمشاهده
82علوم انسانیزبان وادبيات فارسيزبان و ادبیات فارسیکاردانیمشاهده
83فنی و مهندسیقدرتعلمی-کاربردی برق -قدرتکاردانیمشاهده
84علوم انسانیمديريت بازرگانيامور بانکیکاردانیمشاهده
85مديريت وحسابداريمديريت بازرگانيمدیریت بازرگانیکاردانیمشاهده
86هنر معماریمعماريمعماریکاردانیمشاهده
87فنی و مهندسیمكانيكکاردان فنی مکانیک- نقشه کشی صنعتی کاردانیمشاهده
88هنر معماریهنرهنرهای تجسمی-نقاشیکاردانیمشاهده

 

 
آخرین بروزرسانی صفحه : ۱۳۹۲/۸/۲۷
تعداد مشاهده : 25333
 
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد علی آباد کتول می باشد. © 1389 , 2010