چاپ
بازدید: 7812

آیین نامه های آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

 

 

 آیین نامه دوره دکتری Ph.D مشاهده
 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته وناپیوسته مشاهده
آیین نامه کارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده
آیین نامه امتحانات مشاهده